< Trở về giao diện Mobile
Ngành Thông tin và Truyền thông: Kế thừa truyền thống, hướng tới tương lai

01/09/16

Lịch sử ngành Thông tin Truyền thông Việt Nam từ khi ra đời đến nay luôn gắn liền với lịch sử dân tộc, gắn liền với sự nghiệp giải phóng, bảo vệ và xây dựng Tổ quốc. Ngày 19/02/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định số 258/QĐ-TTg lấy ngày 28/8 hàng năm là Ngày truyền thống Ngành TT&TT.

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH