< Trở về giao diện Mobile
Khoá "Bồi dưỡng kiến thức quản lí nhà nước về báo chí

29/06/16

Từ ngày 23 đến ngày 25-6-2016 tại thành phố Đà Nẵng, Trung tâm bồi dưỡng kỹ năng nghiệp vụ báo chí, Cục Báo chí đã tổ chức khoá học "Bồi dưỡng kiến thức quản lí nhà nước về báo chí" dành cho Lãnh đạo các cơ quan báo chí trên cả nước (các trường hợp mới bổ nhiệm và bổ nhiệm lại), Trưởng, phó các Ban nghiệp vụ của cơ quan báo chí (trường hợp quy hoạch bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí).

ĐĂNG KÝ TUYỂN SINH